FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Landrapport från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter riktar kritik mot Sverige

Fredagen den 16 februari släppte Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks, sin landrapport om Sverige. Rapporten riktar särskilt fokus på rättigheter för migranter, flyktingar och asylsökanden samt rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Rapporten innehåller stark kritik mot några av Sveriges ageranden gentemot asylsökanden och migranter. Bland annat lyfts att Sverige inte kan anses uppfylla internationella åtaganden gällande rätten till social och medicinsk hjälp eller rätten till bostad då asylsökanden i väntan på utvisning inte garanteras adekvat skydd, mat och tillgång till medicinsk hjälp. Vidare riktar kommissionären stark kritik mot Sveriges begränsning av familjeåterföreningar och menar att den tillfälliga lagen hindrar integration och tvingar familjemedlemmar till olagliga och farliga vägar för att ta sig till Sverige.

Gällande ensamkommande barn lyfter rapporten oro mot de långa handläggningstiderna för asylprocessen, fördröjningar i att utse förmyndare samt bristande åldersbedömningar där endast medicinska aspekter tas hänsyn istället för en helhetsbedömning. Särskild oro riktas mot det höga antal ensamkommande barn som försvunnit i Sverige de senaste åren. Slutligen rekommenderas Sverige att iaktta försiktighet gällande utvisningar av minderåriga eller unga till Afghanistan.

Gällande personer med funktionsnedsättningar menar kommissionären att det är positivt att Sverige ratificerat Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) men anser att den även måste inkorporeras i svensk lag. Vidare är kommissionären kritisk mot att personer med funktionsnedsättning i stor utsträckning är arbetslösa och slår fast att den svenska arbetsmarknadens fokus på att personer med funktionsnedsättningar har ”nedsatt kapacitet att arbeta” bidrar till ökad stigmatisering. Särskilt stort fokus riktas mot nedskärningarna i LSS samt att tvångsvård förekommer i hög utsträckning där bland annat ECT (elektrokonvulsiv behandling) förekommer utan informerat samtyckte.

Ett flertal av dessa punkter lyfte MR-Fonden tillsammans med 15 andra organisationer i den parallellrapport som i juni 2016 lämnades till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i samband med granskningen av Sveriges efterlevnad av sina åtaganden. Parallellrapporten belyste redan då stigmatiseringen av funktionsnedsatta på arbetsmarknaden, de oroväckande bristerna i LSS samt rättsosäkerheten vid psykiatrisk tvångsvård, särskilt gällande ECT utan samtycke. Vidare belyste parallellrapporten hur Sverige brustit i att tillgodose asylsökandes rätt till säkert boende, mat och tillgång till medicinsk hjälp.

Läs rapporten i sin helhet här
Läs rapporten sammanfattad här
Läs parallellrapporten här

 

21 feb, 2018
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg