FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Kampanj: Regionala MR-system

Idag avslutas MR-Fondens kampanj om vikten av regionala människorättssystem – med fokus på Afrika (Afrikanska Unionen) och den amerikanska regionen (Organisationen för de amerikanska staterna), som komplement till FN-systemet. Vi ser att dessa regionala skyddsmekanismer har ökat i användning och att fler aktörer refererar till dem, men också att de på olika sätt är utsatta för påtryckningar.

Människorättsorganisationer vittnar om värdet av att ha regionala skyddssystem men behöver stöd av internationella aktörer från både civilsamhälle och beslutsfattande instanser för detta arbete. Till kampanjen har vi formulerat tre öppna frågor om regionala MR-system till olika aktörer. Sist ut att besvara frågorna är Carolina Poggio – rådgivare civilsamhället och partnerskap på Plan Sverige

Tre snabba med Carolina Poggio

Regionala människorättssystem – vad tänker du på då? Carolina 2015

De regionalla instanserna (EU, OEA, ASEAN och AU) som systematisk främjar, följer upp och garanterar upplyftning och respekt för de människorätt-konventioner som är antagna av medlemsstaterna i respektive instans. Det finns också särskilda regionala ramverk som gäller endast för en viss region och där de regionala instanserna ansvarar för full implementering. Regionala människorättsystem är därför både mekanismer för de universella MR konventionerna men även de som en region har signerat i eget intresse.

I Plan Sveriges programmatiska arbete har det varit särskilt viktigt att arbeta med implementering av Barnkonventionen i alla regioner som har kompletteras med regionala insatser, i synnerhet arbetar Plan Sverige för närvarande med African Childrens Charter och Interamerikanska rapportörer om Barnsrättigheterna. 

Hur kan de göra skillnad för oss människor som individer eller i grupp?

Det finns ingen tvekan att de regionalla mekanismerna för MR uppföljning har gjort skillnad för individer, grupper och folkslag i både i tillgång till rättvisa, att uppmärksamma och minska förekomesten av fall där stater står straffria, att uppmärksamma särskilda diskriminerade grupper och att förebygga för liknande framtida MR brott.

De fallen som har gjort skillnad för en grupp eller en individ har vanligtvis drivits av organisationer från det civila samhället. Det behövs juridisk expertis och finansiella resurser för att kunna driva ett fall från början till slut. Det är också det organiserade civila samhället som historiskt sätt drivit lagförändringar eller uppföljning av rekommendationer som senare gjort skillnad för människor och samhällsgrupper.

De regionalla mekanismerna är tyvärr ganska okända för individer eller grupper generellt och därför är det också svårt att använda dem till sin fulla potential. Regionala MR instanser är framförallt relevanta när de nationella rättmekanismerna är svaga eller inte räcker till för att garantera implementering av de mänskliga rättigheterna. Därmed är det inte heller vanligt att de regionala instansernas roll främjas i de stater vars rättsapparater är i störst behov av granskning och frågesättning.

Hur använder du eller den institution du representerar de regionala MR-systemen? Kan du ge något exempel?

Plan International Sverige arbetar aktivt i Afrika, Latinamerika och Asien genom regionala mekanismer och insatser som håller ansvar, följer upp och garanterar barns rättigheter. Detta arbete görs i Afrikanska Unionen genom ACERWC (African Children´s Committe of Expert on the Rights and Welfare of the Child), i ASEAN genom Commission for the Protection of Rights of Women and Children (ACWC) samt i Latin Amerika genom den speciella rapportören för barns rättigheter.

Arbetet med ACERW I Afrika har pågått i sex år och har som primära målsättningar att stärka ACERWCs fulla mandat, påverka AU-institutionerna att överväga barns rättigheter i sina beslut och handlingar och stärka det civila samhället för att använda AU-mekanismer för främjande av barns rättigheter. Arbetet gör från ett Pan Afrikanskt perspektiv genom ett konsortium som täcker hela kontinenten. I projektet samarbetar Plan International med Save the Children International, African Child Policy Forum (ACPF), Dullah Omar Institute (DOI) of the University of Western Cape, och Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA). Resultaten har varit väldigt positiva både för ACERWC och det civila samhället som driver barnrättsfrågor. Kommittén har ökat sina resurser och kapacitet för att närmare följa upp rekommendationerna i länderna, har också fått ett ökat mandat inom den Afrikanska Unionen och har stärkt sina länkar med andra instanser inom Unionen och de regionalla ekonomiska organisationerna såsom SADEC, ECOWAS och EAC. När det gäller det civila samhället, har projektet möjliggjort en formaliserad kanal för barnrättsorganisationerna att mötas och påverka rekommendationerna till berörda stater. Det har också bidragit till att flera av civil samhällets organisationer engagerar sig och deltar i kommitténs verksamhet, vilket innebär en större representation från afrikanska barn i framtagandet och implementeringen av barns rättigheter.

I Asien samarbetar Plan International och Save the Children med Child Rights Coalition Asia (CRC Asia) i att stärka Asean ACWC att integrera barnrättskonventioner och dess implementering.  Det göra framförallt för att öka deras kapacitet och påverka ASEANs sektoriella organ och för att stödja strategier som främjar barns rättigheter och jämställdhet. ASEANs ACWC är i jämförelse med andra regionalla instanser svag i sin roll och mandat. ACWC har framför all svaga strategier för att skydda barn från våld och främja barns rättigheter inom Asean. Till exempel saknar ACWCs arbetsplaner tydliga kopplingar till barnskyddet och riktlinjer för genomförandet av ACWC i linje med FN: s barnkonvention. Genom det befintliga projektet kommer det att finnas en möjlighet för det civila samhället att engagera sig i utformningen av kommande ACWCs strategier och prioriteringar.

I Latinamerika har Plan International och partners from Centralamerika bidragit till att öka kunskapen om implementering av barns rättigheter genom att granska ländernas budget och hur mycket den har möjlighet att förändra barnens villkor samtidigt som de skall svara mot statens ansvar i att följa barnkonventionen. Analyserna har presenterats till interamerikanska kommissionen vilket har lett till konkreta rekommendationer från den speciella barnrätts rapportören till länder i Latin Amerika.

Mer om regionala MR-system, kampanjen och kommande projekt

Vill du ha bakgrundsinformation om de afrikanska och interamerikanska människorättssystemen och veta mer om varför vi dragit igång denna kampanj – klicka då här.

I anslutning till kampanjen kommer vi att fortsätta lyfta utvecklingen inom systemen. Bland annat kommer vi att släppa en skrift om hur vi som internationella aktörer kan stödja våra olika samarbetspartners och ordna en konferens i höst med inbjudna gäster med stor erfarenhet av att arbeta med de regionala människorättssystemen. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

25 Maj, 2017
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS