FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Nyhetsarkiv

Kampanj: Regionala MR-system

Idag fortsätter MR-Fondens kampanj om vikten av regionala människorättssystem – med fokus på Afrika (Afrikanska Unionen) och den amerikanska regionen (Organisationen för de amerikanska staterna), som komplement till FN-systemet. Vi ser att dessa regionala skyddsmekanismer har ökat i användning och att fler aktörer refererar till dem, men också att de på olika sätt är utsatta för påtryckningar.

Människorättsorganisationer vittnar om värdet av att ha regionala skyddssystem men behöver stöd av internationella aktörer från både civilsamhälle och beslutsfattande instanser för detta arbete. Till kampanjen har vi formulerat tre öppna frågor om regionala MR-system till olika aktörer. Idag besvaras frågorna av Camilla Ottosson – ämnesföreträdare demokrati och mänskliga rättigheter, EUROLATIN på SIDA. Camilla har mellan 2008-2015 arbetat som regional programhandläggare för demokrati och mänskliga rättigheter i Asien med fokus på Sydostasien.

Tre snabba med Camilla Ottosson

Regionala människorättssystem – vad tänker du på då?Camilla Ottoson

Möjligheten för individer och de organisationer som representerar dem att söka rättvisa och upprättelse i ett regionalt självständigt system när det nationella rättsväsendet inte kunna skipa rättvisa. Möjligheten för nationell lagstiftning att prövas mot regionala konventioner och överenskommelser för att bidra till att mänskliga rättigheter följs och gäller lika för alla inom en region oavsett land. I en region som består av både demokratiskt och auktoritärt styrda stater ger det regionala människorättssystemet en möjlighet för att regionala deklarationer och konventioner höjer standarden jämfört med landets egna lagar.

Hur kan de göra skillnad för oss människor som individer eller grupper?

Det regionala människorättssystemet kan ge upprättelse för MR-övergrepp som inte uppnåtts på nationell nivå. Det handlar också om att kunna lyfta särskilt utsatta grupper och teman i den regionala kontexten för att skapa en diskussion kring mänskliga rättigheter. Diskussionen kan bidra till att sätta fokus på vad som eventuellt är något som man ser händer i flera länder samtidigt. I Sydostasien saknas idag ett fullt utvecklat regionalt människorättssystem men det finns en regional kommission för mänskliga rättigheter samt flera deklarationer och konventioner. Det regionala civila samhället arbetar kontinuerligt för att skapa dialogtillfällen mellan dem och kommissionen samt möjligheter till insyn och inspel på utkast till deklarationer och konventioner. Så för individer har systemet en betydelse för möjligheten att få upprättelse och för grupper och organisationer ger systemet en möjlighet för att skapa diskussion och lyfta fokus på systematiska övergrepp på människors rättigheter i flera länder. Det skapar också möjlighet för att dela kunskap och stärka regionala nätverk utifrån det regionala människorättssystemet som plattform.

Hur använder du eller den institution du representerar de regionala MR-systemen? Kan du ge något exempel?

Jag har arbetat flera år för Sida som handläggare av Sveriges till utvecklingssamarbete med Sydostasien inom mänskliga rättigheter och demokrati. Inom det samarbetet har vi under flera år stöttat regionala MR-organisationer som har arbetat oförtrutet för att skapa förutsättningar för en regional MR-mekanism inom ASEAN. Från Sidas perspektiv så har det varit otroligt intressant att ha följt de regionala MR-organisationerna som vi stödjer utifrån deras arbete med att påverka och ge inspel till exempelvis ASEANs regionala deklaration för mänskliga rättigheter som antogs av ASEAN 2012. Ambitionen var hög bland många civilsamhällsorganisationer och samtidigt blev besvikelsen stor när föreslagna skrivningar inte fanns med i slutversionen. Åsikterna var delade kring huruvida det var bra eller inte att deklarationen antogs och att den inte nådde internationell standard. I några länder i regionen hade dock den regionala deklarationen högre standard än den nationella. För att inte låta besvikelsen ta över var det viktigt att se på hela processen kring framtagandet av deklarationen – hur civil samhället hade samordnat sig, diskuterat och genom de olika medel tillgängliga försökt påverka slutversionen av deklarationen. Nu finns den och den kanske är tandlös men den är ändå en gemensam nämnare för diskussion kring mänskliga rättigheter inom ASEAN och de deklarationer och konventioner som komma skall.

Det senaste året har initiativ tagits från landrepresentanter i ASEANs MR-kommission att försöka ge ”tänder” till deklarationen. Dessutom har man antagit en konvention mot människohandel, speciellt kvinnor och barn (ACTIP) och intressant nog så blir konventionen gällande när sex av de tio ASEAN länderna inlett process för att ratificera konventionen vilket i sig är ett intressant framsteg. Hur det sedan blir kring själva implementeringen är svårt att förutsäga men att man i detta fall har frångått principen om konsensus mellan de 10 länderna är i sig en intressant utveckling.

 

Mer om regionala MR-system, kampanjen och kommande projekt

Vill du ha bakgrundsinformation om de afrikanska och interamerikanska människorättssystemen och veta mer om varför vi dragit igång denna kampanj – klicka då här.

I anslutning till kampanjen kommer vi att fortsätta lyfta utvecklingen inom systemen. Bland annat kommer vi att släppa en skrift om hur vi som internationella aktörer kan stödja våra olika samarbetspartners och ordna en konferens i höst med inbjudna gäster med stor erfarenhet av att arbeta med de regionala människorättssystemen. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

 

18 Maj, 2017
Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Colombiagruppen
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpgTHS