FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Med den internationella rätten som verktyg

Sverige bör ta en tydlig roll för fred i Colombia

I november skickade  Colombiagruppens medlemsorganisationer  ett brev till Utrikesminister Margot Wallström. I brevet uppmanade organisationerna* Sverige bl.a. till att fortsätta och öka stöd till fredsprocessen samt  ta en framträdande roll i samordningen av givare inför ett eventuellt fredsavtal i Colombia. Nedan kan man läsa brevet i sin helhet.

Bästa Margot,

Colombiagruppen[1] känner till ditt engagemang för situationen i Colombia och hur du har uppmärksammat det genusbaserade sexuella våld som har begåtts, och fortsätter att begås inom ramen för den väpnade konflikten. Vi vet också att du, genom ditt senaste besök till Colombia i augusti 2014, känner till hur offren för den väpnade konflikten kämpar för rättvisa.

De framsteg som har gjorts i fredsförhandlingarna mellan Colombias regering och FARC, i Havanna, är mycket viktiga. Vi har, liksom våra samarbetsorganisationer i Colombia, stora förhoppningar om och förväntningar på att dessa samtal ska bana väg för fred. De förhandlande parternas initiativ att bjuda in offer för konflikten för att möta både dem själva och andra aktörer i konflikten, är ett viktigt steg för att visa att man delar synen på att ingen hållbar fred kan uppnås i Colombia utan att hela samhället involveras och utan att offrens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse respekteras.

Samtidigt som förhandlingarna i Havanna tar steg framåt ser vi med mycket stor oro hur hotbilden och attackerna mot människorättsförsvarare växer.[2] Den 8 september i år, dagen före Colombias nationella dag för mänskliga rättigheter, fick omkring 100 människorättsförsvarare och de organisationer de arbetar för, ta emot ett hotbrev. Dagen därefter hotades ytterligare människorättsförsvarare i e-mail undertecknat av den paramilitära gruppen ”Aguilas negras Bloque capital”. De som hotades gavs två veckor att lämna landet, annars skulle de mördas. Den 22 oktober 2014 skickades ytterligare hot till cirka 100 människorättsförsvarare. Bland de hotade finns personer som spelar en ledande roll för att främja och bygga fredsinitiativ, som arbetar för kvinnors rättigheter och mot sexuellt genusbaserat våld. Ett flertal är dessutom utvalda representanter för att föra offrens talan inom ramen för fredförhandlingarna i Havanna.

Antalet människor som tvingas på internflykt fortsätter också vara stort. I Chocó, i nordvästra Colombia, där flera svenska organisationer arbetar, har mer än tretusen civila tvingats på flykt efter strider mellan gerillan ELN och den illegala väpnade gruppen under namnet Autodefensas Gaitanistas[3].

När Sverige inleder processen för att anta en ny landstrategi för sitt arbete i Colombia uppmanar vi Sverige att:

– fortsätta och öka stödet till fredsprocessen i Colombia, som kräver ett långsiktigt åtagande av Sverige och det internationella samfundet. Sverige kan till exempel bidra genom att ta initiativ till en givarkonferens, något vi i mars föreslog den dåvarande svenska regeringen[4].

– fortsätta stödet till civilsamhället, människorättsförsvarare och arbetet för offrens rätt till sanning, rättvisa och gottgörelse.

– fortsätta arbetet för kvinnors och ungas deltagande i fredsprocessen och för kvinnors ökade politiska deltagande.

– fortsätta att verka för att öka statliga institutioners vilja och kapacitet att arbeta mot genusbaserat sexuellt våld.

– arbeta för hållbar användning av naturresurser på ett sätt där urfolk och afrocolombianers rätt att konsulteras inför stora utvecklingsprojekt som påverkar dem respekteras, samt att arbeta för en jordbruks- och landsbygdspolitik som möjliggör för landets småbönder att kunna försörja sig och påverka sin egen utveckling.

– arbeta för att stävja den humanitära kris som skapas i spåren av den väpnade konflikten i många delar av landet och som med stor sannolikhet kräver fortsatt stöd efter ett fredsavtals undertecknande.

Sverige har historiskt spelat en viktig roll i arbetet för fred och mänskliga rättigheter i Colombia. Sveriges stöd till människorättsförsvarare, civilsamhällesorganisationer och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter har varit starkt. Sverige fortsätter också att spela en viktig roll när det gäller frågor om jämställdhet och för att lyfta betydelsen av kvinnors deltagande i fredsprocessen för att dessa ska bli hållbara.

Vi tror slutligen att ett besök av dig och biståndsministern till Colombia skulle ge starka signaler om Sveriges fortsatta engagemang i ovan nämnda frågor.

Vänliga hälsningar,

Jenny Jansson Pearce, Generalsekreterare
Fonden för mänskliga rättigheter

Annica Sohlström, Generasekreterare
Forum Syd

Erik Lysén, Internationell chef
Svenska kyrkans

Bo Forsberg, Generalsekreterare

Diakonia

Sofia Walan, Generalsekreterare
Kristna Fredsrörelsen

Sofia Gadelli, Kanslichef
Peaceworks

 [1] Colombiagruppen är ett samverkansprojekt mellan tio svenska civilsamhällesorganisationer som verkar för fred, rättvisa och säkerhet i Colombia. Colombiagruppen har som syfte att sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter i Colombia och långsiktigt bidra till en hållbar fred. I juni 2011 deltog du i ett seminarium arrangerat av Colombiagruppen om konfliktrelaterat sexuellt våld med två representanter från colombianska kvinnorättsorganisationer – Claudia Mejía Duque från Sisma Mujer och Adriana Porras Murrillo från Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP).

[2] Under 2014 har hoten och attackerna generellt ökat mot människorättsförsvarare; http://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/89-informe-semestral-siaddhh-2014-imagina

[3] http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2014/comunicados2014.php3?cod=9&cat=94

[4]http://www.forumsyd.org/Global/Synpunkter%20om%20den%20nya%20svenska%20strategin%20f%C3%B6r%20Colombia.pdf

*Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Svenska Kyrkan, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen  och Peaceworks

Om oss

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) verkar för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, samhällets aktörer har hög kunskap om sitt ansvar och varje människa är medveten om sina rättigheter, samt har verktyg för att utkräva dem.

© 2011 Fonden för mänskliga rättigheter. All Rights Reserved.

Kontakta oss

Postadress:
Box 1058
101 39 Stockholm

Besöks/leveransadress:
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

Fakturaadress:
Fonden för mänskliga rättigheter
PUN1459
FE601
107 76 Stockholm

Epost: info(a)humanrights.se

Övrigt

MR-Fonden har tyvärr ingen möjlighet att ta emot projektansökningar.

Huvudman
Sensus-logo.png
MR-Fonden är huvudman för
Samarbetspartners
MR-dagarna-logo.jpg